Make your own free website on Tripod.com
Smrt za Smrt
Death for Death

Pribjali zlocince zive na drevesa
Strahotno mucili, iztiskali oci
Rezali usesa in jezike
Jim trli ude, prebadali misice na nadlahteh
Ter jim skozi odprte rane vtikali prekrizane roke
Nailing criminals alive to trees
Cruelly torturing, gouging out eyes
Cutting off ears and tounges
Crushing their limbs, piercing biceps
Their bound hands thread through their open wounds

Cele zlocinske druzine pomorili
All criminal families killed

Nekak specialist za pobijanje krivih otrok in zena
Katerim so kar z zepnimi nozi rezali glave
Some specialist for executing guilty women and children
By cutting their heads off with pocket knives

Smrt za smrt
Smrt za smrt
Smrt za smrt
Smrt
Death for death
Death for death
Death for death
DeathDrzava
The State

Drzava skrbi za zascito, dvig in izkoriscanje gozdov
The state is responsible for protecting,
cultivating (raising) and exploiting the forest

Drzava skrbi za fizicno vzgojo ljudstva, posebno mladine,
v svrho dviganja narodnega zdravja, narodne, delovne in
obrambne sposobnosti
The state is responsible for the peoples physical education,
especially the youth's, in order to raise standards of national health.
National, working and defensive capability

Ravna cedalje bolj popustljivo, dopusca se vsa svoboda.
Oblast je pri nas ljudska
Its treatment is becoming more and more
indulgent, all freedom is tolerated.
Our authority is that of the people

"Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo nasih
naroda: e, necemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam
ruje iznutra da se rusi to bratstvo i jedinstvo...."
"We decant a sea of bloodshed for brotherhood
and the equality of our nation and we are not
going to allow anyone to touch, to uproot from
inside or to destroy in any way this brotherhood and equality..."
[sample: Josip Broz Tito]

OBLAST JE PRI NAS LJUDSKA!
OUR AUTHORITY IS THAT OF THE PEOPLE!Zavedali So Se - Poparjen Je Odsel I
They Have Been Aware - Scalded He Left I

Zavedali so se
(odsel je)
da je treba
(poparjen je odsel)
njegove izjave pripisati
(odsel je)
nevednosti
(poparjen je odsel)
zlobni propagandi
(odsel je)
zavedali so se
(poparjen je odsel)
absurdnosti njegovega zadrzanja
(odsel je)
zavedali so se
(poparjen je odsel)
da je treba
(odsel je)
napraviti konec
(poparjen je odsel)
takemu stanju stvari
(odsel je)
za svoje necedne cilje
(poparjen je odsel)
kot orozje reakcije
(odsel je)
proti duhu napredka nasega judstva
(poparjen je odsel)
zavedali so se
(odsel je)
ostati zvesti nasi preteklosti
(poparjen je odsel)
they have been aware
(he left)
that it is necessary
(scalded he left)
his statements acribe
(he left)
to ignorance
(scalded he left)
malicious propaganda
(he left)
they have been aware
(scalded he left)
the absurdity of his restraint
(he left)
they have been aware
(scalded he left)
that it is necessary
(he left)
to bring to an end
(scalded he left)
the present state of things
(he left)
for their dirty aims
(scalded he left)
as the weapon of reaction
(he left)
against the spirit of progress of our nation
(scalded he left)
they have been aware
(he left)
to stay faithful to our past
(scalded he left)Cari Amici Soldati
Dear Soldier Friends

Cari amici soldati
I tempi della pace
Sono passati!
Dear soldier friends
The times of peace
Are over!Jaruzelsky

General Jaruzelsky je imenoval
31 avgust za dan dela in miru
Povdarja: "Oblast
Je morda nesimpaticna
A edina nesmrtna pot
Miru in stabilizacije"
General Jaruzelsky proclaimed
August 31 as a Day of Work and Peace
He emphasizes: "The Authority
Might be unsympathetic
But it is the only immortal way of peace
And stabilisation"Svoboda
Freedom

V letih najtezjih socialnih in druzbenih prtresov
V casu gospodarske krize
Je bila teznja
Da se ohrani enotnost in povezanost delavstva
Poglavitna naloga komunistov in zavednih delavcev
Z vkljucitvijo
Brezposelne delavske mladine
Je vse bolj rasel politicni
In bojevni razmah
Oblikovalo se je javno mnenje...
Zaradi politicnega delovanja
Je oblast
V letu 1982
Razpustila
Svobodo
In the worst years of social and moral collapse
At a time of economic crisis
There was a tendency
To preserve working class union and unity
The principal task of communists and aware workers
Incorporating
Unemployed working class youth
Was to step up political
And militant reaction
Public opinion has been formed...
Due to political activity
The authority has
In the year 1982
Cancelled
Freedom